โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ New version 2016

 

ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระบบการติดตั้งข้อมูลระบบ

 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลสาขา
 • ข้อมูลพนักงาน
 • ข้อมูลตัวแทนประกัน
 • ข้อมูลบริษัทประกันภัย
 • ติดตั้งคาบริการต่อภาษีรถ

2. ระบบข้อมูลกรมธรรม์ ภาคสมัครใจ และ พ.ร.บ.

 • บันทึกรับแจ้งประกันภัยใหม่
 • บันทึกรับแจ้งประกันจากข้อมูล พ.ร.บ.
 • ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
 • แก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
 • ยกเลิกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3. ระบบข้อมูลบัญชีการเงิน

 • ระบบออกใบแจ้งหนี้
 • บันทึกรับชำระเงินค่าเบี้ยประกัน
 • ออก STATEMENT เก็บเงินตัวแทน
 • บันทึกจัดส่งเบี้ยประกัน

4. ระบบข้อมูลต่อภาษีรถ

 • ออกใบแจ้งบริการต่อภาษี
 • รับชำระเงินค่าบริการต่อภาษี
 • รายงานใบแจ้งบริการต่อภาษีประจำวัน
 • รายงานรับชำระเงินค่าบริการต่อภาษีประจำวัน
 • รายงานค้างชำระเงินค่าบริการต่อภาษี
 • รายงานลูกค้าครบกำหนดต่อภาษี
 • รายงานครบกำหนดต่อภาษีจากข้อมูลประกัน

5. ระบบติดตามลูกค้า

 • ออกหนังสือแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุ สมัครใจ
 • ออกหนังสือแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุ พ.ร.บ.
 • รายงานกรมธรรม์หมดอายุ (ภาคสมัครใจ , พ.ร.บ.)
 • ออกใบเสนอราคา

6. ระบบติดตามลูกค้า

 • รายงานการรับประกันประจำวัน
 • รายงานการยกเลิกใบรับแจ้งประกัน
 • รายงานรับชำระเงินประจำวัน
 • รายงานนำส่งเบี้ยประกันภัยประจำวัน
 • รายงานกรมธรรม์ครบกำหนดชำระเงิน
 • รายงานกรมธรรม์เกินกำหนดชำระเงิน
 • รายงานคอมมิทชั่นรับจากบริษัทประกัน
 • รายงานคอมมิทชั่นจ่ายให้ตัวแทน
 • รายงานคอมมิทชั่นรับ-จ่ายคงเหลือ
 • รายงานกรมธรรม์หมดอายุประกัน

Download รายละเอียดโปรแกรมพร้อมรูปภาพประกอบ