โปรแกรมประกันภัยรถยนต์

สำหรับโบรคเกอร์ และตัวแทนประกัน

เป็นโปรแกรม for windows สามารถใช้งานได้ทั้ง Single และ Network สำหรับโบรคเกอร์ สามารถใช้งานได้เต็มระบบ ไม่จำกัดบริษัทประกันภัย สามารถออกกรมธรรม์ขายได้ทุกบริษัท รวมไปถึงเรื่องคอมมิทชั่นหรือค่านายหน้า แยกตามบริษัทประกันภัย สำหรับตัวแทน/สาขานั้น จะทำงานเฉพาะบริษัทประกันภัยเดียวเท่านั้น


แนะนำ โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ Version 2018 ใหม่ล่าสุด มี Option สอบถามข้อมูลบนมือถือ android 

** แบบจ่ายครั้ง **
1. ระบบ Single ราคา 5,500 บาท
2. ระบบ Network ราคา 12,500 บาท

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบเช่ารายเดือน
** แบบเช่ารายเดือน **
1 สาขา เดือนละ 600 บาท (ไม่จำกัดจำนวน User ใช้งาน) 
ไม่จำกัดสาขา เดือนละ 800 บาท (ไม่จำกัดจำนวน User ใช้งาน)

 • เช่าแบบ 6 เดือนลด 1 เดือน
 • เช่าแบบ 1 ปีลด 2 เดือน

 

เชิญดาวน์โหลดชุดทดลอง โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ Version 2018 (ตัวล่าสุด) ได้แล้วครับ

Download รายละเอียดโปรแกรม

Download รายละเอียดโปรแกรมสอบถามบนมือ Android

Download คู่มือการใช้งาน

Download ชุดทดลองได้ที่นี่
ติดต่อขอรับ username และ password ได้ทาง Line


<< สอบถามราคาโปรแกรม >>

 

โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ Version 2018 เพิ่มเติมความสามารถจาก Version 2016 ดังนี้

1.    บันทึกใบรับแจ้งใหม่ สามารถดึงข้อมูลจากใบเสนอราคา และประวัติใบรับแจ้งเดิมได้
2.    เพิ่มเบอร์โทร Hotline ของบริษัทประกันภัย (สำหรับพิมพ์ออกแบบฟอร์มใบรับแจ้ง)
3.    ฟอร์มข้อมูลตัวแทน เพิ่มความสามารถคัดลอกตารางคอมมิทชั่น จากตัวแทนอื่นที่ได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องเสียเวลามาตั้งค่าใหม่ทั้งหมด
4.    เพิ่มฟอร์มติดตั้งประเภทกรมธรรม์ (ในกรณีที่ขายประกันนอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ สามารถเพิ่มเติมเข้าในระบบได้
5.    เพิ่มระบบจัดเก็บรูปภาพสำหรับการรับประกันภัย เพื่อนำข้อมูลภาพมาใช้ในภายหลังได้ Add on ฟอร์มแก้ไขใบรับแจ้งประกันภัย และ Add on ฟอร์มสอบถามข้อมูลตารางกรมธรรม์ สามารถเรียกดูรูปภาพและสั่งพิมพ์ได้
6.    ระบบออกใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกเพื่อออกใบแจ้งหนี้ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ทำให้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น
7.    STATEMENT เก็บเงินตัวแทน ได้เพิ่มเติมบัญชีธนาคาร ที่หน้าพิมพ์ออกกระดาษเพื่อเรียกเก็บกับตัวแทนประกัน
8.    เพิ่มระบบ บันทึกรับเงิน บันทึกจ่ายเงิน พร้อมประมวลผลกำไร-ขาดทุน เป็นฟอร์มบันทึกข้อมูล ซึ่งจะทำให้ทราบถึงรับแจ้งประกันมาทั้งหมดเท่าไหร่ และได้รับชำระเงินเบอร์ประกันมาเท่าไหร่ คอมฯรับ ได้เท่าไหร่ คอมฯตัวแทนเท่าไหร่ คงเหลือคอมฯเท่าไหร่ รายได้จากการต่อภาษีรถยนต์ ได้เท่าไหร่ โดยแยกเป็นรายการๆไป
9.    เพิ่มรายงานรายรับ รายจ่าย และใบเสนอราคา
10.  ทุกรายงานและแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใบรับแจ้ง ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สามารถ Export (Excel , PDF , Word และ อื่นๆได้)

โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ Version 2016

ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระบบการติดตั้งข้อมูลระบบ

 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลสาขา
 • ข้อมูลพนักงาน
 • ข้อมูลตัวแทนประกัน
 • ข้อมูลบริษัทประกันภัย
 • ติดตั้งคาบริการต่อภาษีรถ
 • ติดตั้งบัญชีธนาคาร

2. ระบบข้อมูลกรมธรรม์ ภาคสมัครใจ และ พ.ร.บ.

 • บันทึกรับแจ้งประกันภัยใหม่
 • บันทึกรับแจ้งประกันจากข้อมูล พ.ร.บ.
 • ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
 • แก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
 • ยกเลิกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3. ระบบข้อมูลบัญชีการเงิน

 • ระบบออกใบแจ้งหนี้
 • บันทึกรับชำระเงินค่าเบี้ยประกัน
 • ออก STATEMENT เก็บเงินตัวแทน
 • บันทึกจัดส่งเบี้ยประกัน

4. ระบบข้อมูลต่อภาษีรถ

 • ออกใบแจ้งบริการต่อภาษี
 • รับชำระเงินค่าบริการต่อภาษี
 • รายงานใบแจ้งบริการต่อภาษีประจำวัน
 • รายงานรับชำระเงินค่าบริการต่อภาษีประจำวัน
 • รายงานค้างชำระเงินค่าบริการต่อภาษี
 • รายงานลูกค้าครบกำหนดต่อภาษี
 • รายงานครบกำหนดต่อภาษีจากข้อมูลประกัน

5. ระบบติดตามลูกค้า

 • ออกหนังสือแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุ สมัครใจ
 • ออกหนังสือแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุ พ.ร.บ.
 • รายงานกรมธรรม์หมดอายุ (ภาคสมัครใจ , พ.ร.บ.)
 • ออกใบเสนอราคา

6. ระบบติดตามลูกค้า

 • รายงานการรับประกันประจำวัน
 • รายงานการยกเลิกใบรับแจ้งประกัน
 • รายงานรับชำระเงินประจำวัน
 • รายงานนำส่งเบี้ยประกันภัยประจำวัน
 • รายงานกรมธรรม์ครบกำหนดชำระเงิน
 • รายงานกรมธรรม์เกินกำหนดชำระเงิน
 • รายงานคอมมิทชั่นรับจากบริษัทประกัน
 • รายงานคอมมิทชั่นจ่ายให้ตัวแทน
 • รายงานคอมมิทชั่นรับ-จ่ายคงเหลือ
 • รายงานกรมธรรม์หมดอายุประกัน

Download รายละเอียดโปรแกรมพร้อมรูปภาพประกอบ

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานประกันรถยนต์

Download ชุดทดลอง (เก็บข้อมูลบน Internet กรุณาอย่าใช้ข้อมูลจริง)
กรุณาติดต่อขอรับ username , password ได้ทาง Line

OLD Version

 

 • สำหรับโบรคเกอร์
 • สำหรับตัวแทน/สาขา

NEW VERSION (เวอร์ชั่นใหม่) ที่นี่

เป็นโปรแกรม for windows สามารถใช้งานได้ทั้ง Single และ Network สำหรับโบรคเกอร์ สามารถใช้งานได้เต็มระบบ ไม่จำกัดบริษัทประกันภัย สามารถออกกรมธรรม์ขายได้ทุกบริษัท รวมไปถึงเรื่องคอมมิทชั่นหรือค่านายหน้า แยกตามบริษัทประกันภัย สำหรับตัวแทน/สาขานั้น จะทำงานเฉพาะบริษัทประกันภัยเดียวเท่านั้น

 • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • บันทึกรายชื่อพนักงาน
  • ติดตั้งพนักงานเข้าใช้งานระบบ
  • ติดตั้งสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรม
 • ติดตั้งสาขาเข้าทำงานระบบ
 • ติดตั้งระบบเงินกู้
 • ใบรับแจ้ง/ใบคำขอเอาประกันภัย
  • ระบบออกใบคำขอเอาประกันภัย
 • ระบบบันทึกกรมธรรม์
  • บันทึก/แก้ไข/สอบถาม รายละเอียดผู้เอาประกันและรถยนต์/พิมพ์ตารางกรมธรรม์
 • ระบบจัดการเบี้ยประกันภัย
  • รายการรับชำระเบี้ยประกันภัย
  • รายการส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย
  • ออกใบแจ้งหนี้
  • ออกใบแจ้งหนี้กรณีลูกค้าเงินกู้
  • รายงานการรับชำระเบี้ยประจำวัน
  • รายงานการส่งเบี้ยเบี้ยประจำวัน
  • รายงานการจ่ายคอมมิทชั่นตัวแทน
  • รายงานค่าคอมฯรับสุทธิจากบริษัทประกัน
  • รายงานดอกเบี้ยรับ / ค่าธรรมเนียมรับ
 • ระบบจัดการประวัติกรมธรรม์
  • Statement เก็บเงินตัวแทน
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลตัวแทนประกันภัย
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลบริษัทประกันภัย
  • คำนวณอัตราคืนเบี้ยประกันภัย (กรณียกเลิกกรมธรรม์)
 • ระบบจัดการค่าใช้จ่าย
  • ออกใบคำขออนุมัติค่าใช้จ่าย
  • ออกใบสำคัญจ่าย
 • ระบบหนังสือเตือน
  • ออกหนังสือเตือนกรมธรรม์หมดอายุ
  • ออกหนังสือเตือนลูกค้าผิดนัดชำระเงิน

 กรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)


 • บันทึกตารางกรมธรรม์ใหม่
 • บันทึกตารางกรมธรรม์ใหม่จากใบคำขอเอาประกันภาคสมัครใจ
 • บันทึกต่ออายุกรมธรรม์
 • แก้ไข/ยกเลิก กรมธรรม์
 • สอบถามตารางกรมธรรม์
 • พิมพ์ตารางกรมธรรม์ ให้ลูกค้า
 • ออกใบแจ้งค่าบริการต่อภาษี
 • Statement เก็บเงินตัวแทน พ.ร.บ.
 • รายการจัดส่งเบี้ยประกัน พ.ร.บ.
 • รายการรับชำระเงินเบี้ยประกัน พ.ร.บ.
 • รายการรับชำระเงินค่าต่อภาษี
 • ปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
 • ออกหนังสือแจ้งกรมธรรม์หมดอายุ
 • รายงานต่างๆ

Download รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมที่นี่ Car Insurance

Download คู่มือการใช้งาน Usermanual