โปรแกรมประกันภัยรถยนต์

สำหรับโบรคเกอร์ และตัวแทนประกัน

เป็นโปรแกรม for windows สามารถใช้งานได้ทั้ง Single และ Network สำหรับโบรคเกอร์ สามารถใช้งานได้เต็มระบบ ไม่จำกัดบริษัทประกันภัย สามารถออกกรมธรรม์ขายได้ทุกบริษัท รวมไปถึงเรื่องคอมมิทชั่นหรือค่านายหน้า แยกตามบริษัทประกันภัย สำหรับตัวแทน/สาขานั้น จะทำงานเฉพาะบริษัทประกันภัยเดียวเท่านั้น


แนะนำ โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ Version 2018 ใหม่ล่าสุด มี Option สอบถามข้อมูลบนมือถือ android 

** แบบจ่ายครั้ง **
1. ระบบ Single ราคา 5,500 บาท
2. ระบบ Network ราคา 12,500 บาท

 

เชิญดาวน์โหลดชุดทดลอง โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ Version 2018 (ตัวล่าสุด) ได้แล้วครับ

Download รายละเอียดโปรแกรม

Download รายละเอียดโปรแกรมสอบถามบนมือ Android

Download คู่มือการใช้งาน

Download ชุดทดลองได้ที่นี่
ติดต่อขอรับ username และ password ได้ทาง Line


<< สอบถามราคาโปรแกรม >>

 

โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ Version 2018 เพิ่มเติมความสามารถจาก Version 2016 ดังนี้

1.    บันทึกใบรับแจ้งใหม่ สามารถดึงข้อมูลจากใบเสนอราคา และประวัติใบรับแจ้งเดิมได้
2.    เพิ่มเบอร์โทร Hotline ของบริษัทประกันภัย (สำหรับพิมพ์ออกแบบฟอร์มใบรับแจ้ง)
3.    ฟอร์มข้อมูลตัวแทน เพิ่มความสามารถคัดลอกตารางคอมมิทชั่น จากตัวแทนอื่นที่ได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องเสียเวลามาตั้งค่าใหม่ทั้งหมด
4.    เพิ่มฟอร์มติดตั้งประเภทกรมธรรม์ (ในกรณีที่ขายประกันนอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ สามารถเพิ่มเติมเข้าในระบบได้
5.    เพิ่มระบบจัดเก็บรูปภาพสำหรับการรับประกันภัย เพื่อนำข้อมูลภาพมาใช้ในภายหลังได้ Add on ฟอร์มแก้ไขใบรับแจ้งประกันภัย และ Add on ฟอร์มสอบถามข้อมูลตารางกรมธรรม์ สามารถเรียกดูรูปภาพและสั่งพิมพ์ได้
6.    ระบบออกใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกเพื่อออกใบแจ้งหนี้ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ทำให้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น
7.    STATEMENT เก็บเงินตัวแทน ได้เพิ่มเติมบัญชีธนาคาร ที่หน้าพิมพ์ออกกระดาษเพื่อเรียกเก็บกับตัวแทนประกัน
8.    เพิ่มระบบ บันทึกรับเงิน บันทึกจ่ายเงิน พร้อมประมวลผลกำไร-ขาดทุน เป็นฟอร์มบันทึกข้อมูล ซึ่งจะทำให้ทราบถึงรับแจ้งประกันมาทั้งหมดเท่าไหร่ และได้รับชำระเงินเบอร์ประกันมาเท่าไหร่ คอมฯรับ ได้เท่าไหร่ คอมฯตัวแทนเท่าไหร่ คงเหลือคอมฯเท่าไหร่ รายได้จากการต่อภาษีรถยนต์ ได้เท่าไหร่ โดยแยกเป็นรายการๆไป
9.    เพิ่มรายงานรายรับ รายจ่าย และใบเสนอราคา
10.  ทุกรายงานและแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใบรับแจ้ง ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สามารถ Export (Excel , PDF , Word และ อื่นๆได้)

โปรแกรมประกันภัยรถยนต์ Version 2016

ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระบบการติดตั้งข้อมูลระบบ

 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลสาขา
 • ข้อมูลพนักงาน
 • ข้อมูลตัวแทนประกัน
 • ข้อมูลบริษัทประกันภัย
 • ติดตั้งคาบริการต่อภาษีรถ
 • ติดตั้งบัญชีธนาคาร

2. ระบบข้อมูลกรมธรรม์ ภาคสมัครใจ และ พ.ร.บ.

 • บันทึกรับแจ้งประกันภัยใหม่
 • บันทึกรับแจ้งประกันจากข้อมูล พ.ร.บ.
 • ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
 • แก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
 • ยกเลิกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
 • สอบถามข้อมูลตารางกรมธรรม์ประกันภัย

3. ระบบข้อมูลบัญชีการเงิน

 • ระบบออกใบแจ้งหนี้
 • บันทึกรับชำระเงินค่าเบี้ยประกัน
 • ออก STATEMENT เก็บเงินตัวแทน
 • บันทึกจัดส่งเบี้ยประกัน

4. ระบบข้อมูลต่อภาษีรถ

 • ออกใบแจ้งบริการต่อภาษี
 • รับชำระเงินค่าบริการต่อภาษี
 • รายงานใบแจ้งบริการต่อภาษีประจำวัน
 • รายงานรับชำระเงินค่าบริการต่อภาษีประจำวัน
 • รายงานค้างชำระเงินค่าบริการต่อภาษี
 • รายงานลูกค้าครบกำหนดต่อภาษี
 • รายงานครบกำหนดต่อภาษีจากข้อมูลประกัน

5. ระบบติดตามลูกค้า

 • ออกหนังสือแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุ สมัครใจ
 • ออกหนังสือแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุ พ.ร.บ.
 • รายงานกรมธรรม์หมดอายุ (ภาคสมัครใจ , พ.ร.บ.)
 • ออกใบเสนอราคา

6. ระบบติดตามลูกค้า

 • รายงานการรับประกันประจำวัน
 • รายงานการยกเลิกใบรับแจ้งประกัน
 • รายงานรับชำระเงินประจำวัน
 • รายงานนำส่งเบี้ยประกันภัยประจำวัน
 • รายงานกรมธรรม์ครบกำหนดชำระเงิน
 • รายงานกรมธรรม์เกินกำหนดชำระเงิน
 • รายงานคอมมิทชั่นรับจากบริษัทประกัน
 • รายงานคอมมิทชั่นจ่ายให้ตัวแทน
 • รายงานคอมมิทชั่นรับ-จ่ายคงเหลือ
 • รายงานกรมธรรม์หมดอายุประกัน

Download รายละเอียดโปรแกรมพร้อมรูปภาพประกอบ

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานประกันรถยนต์

Download ชุดทดลอง (เก็บข้อมูลบน Internet กรุณาอย่าใช้ข้อมูลจริง)
กรุณาติดต่อขอรับ username , password ได้ทาง Line

OLD Version

 

 • สำหรับโบรคเกอร์
 • สำหรับตัวแทน/สาขา

NEW VERSION (เวอร์ชั่นใหม่) ที่นี่

เป็นโปรแกรม for windows สามารถใช้งานได้ทั้ง Single และ Network สำหรับโบรคเกอร์ สามารถใช้งานได้เต็มระบบ ไม่จำกัดบริษัทประกันภัย สามารถออกกรมธรรม์ขายได้ทุกบริษัท รวมไปถึงเรื่องคอมมิทชั่นหรือค่านายหน้า แยกตามบริษัทประกันภัย สำหรับตัวแทน/สาขานั้น จะทำงานเฉพาะบริษัทประกันภัยเดียวเท่านั้น

 • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • บันทึกรายชื่อพนักงาน
  • ติดตั้งพนักงานเข้าใช้งานระบบ
  • ติดตั้งสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรม
 • ติดตั้งสาขาเข้าทำงานระบบ
 • ติดตั้งระบบเงินกู้
 • ใบรับแจ้ง/ใบคำขอเอาประกันภัย
  • ระบบออกใบคำขอเอาประกันภัย
 • ระบบบันทึกกรมธรรม์
  • บันทึก/แก้ไข/สอบถาม รายละเอียดผู้เอาประกันและรถยนต์/พิมพ์ตารางกรมธรรม์
 • ระบบจัดการเบี้ยประกันภัย
  • รายการรับชำระเบี้ยประกันภัย
  • รายการส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย
  • ออกใบแจ้งหนี้
  • ออกใบแจ้งหนี้กรณีลูกค้าเงินกู้
  • รายงานการรับชำระเบี้ยประจำวัน
  • รายงานการส่งเบี้ยเบี้ยประจำวัน
  • รายงานการจ่ายคอมมิทชั่นตัวแทน
  • รายงานค่าคอมฯรับสุทธิจากบริษัทประกัน
  • รายงานดอกเบี้ยรับ / ค่าธรรมเนียมรับ
 • ระบบจัดการประวัติกรมธรรม์
  • Statement เก็บเงินตัวแทน
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลตัวแทนประกันภัย
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลบริษัทประกันภัย
  • คำนวณอัตราคืนเบี้ยประกันภัย (กรณียกเลิกกรมธรรม์)
 • ระบบจัดการค่าใช้จ่าย
  • ออกใบคำขออนุมัติค่าใช้จ่าย
  • ออกใบสำคัญจ่าย
 • ระบบหนังสือเตือน
  • ออกหนังสือเตือนกรมธรรม์หมดอายุ
  • ออกหนังสือเตือนลูกค้าผิดนัดชำระเงิน

 กรมธรรม์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)


 • บันทึกตารางกรมธรรม์ใหม่
 • บันทึกตารางกรมธรรม์ใหม่จากใบคำขอเอาประกันภาคสมัครใจ
 • บันทึกต่ออายุกรมธรรม์
 • แก้ไข/ยกเลิก กรมธรรม์
 • สอบถามตารางกรมธรรม์
 • พิมพ์ตารางกรมธรรม์ ให้ลูกค้า
 • ออกใบแจ้งค่าบริการต่อภาษี
 • Statement เก็บเงินตัวแทน พ.ร.บ.
 • รายการจัดส่งเบี้ยประกัน พ.ร.บ.
 • รายการรับชำระเงินเบี้ยประกัน พ.ร.บ.
 • รายการรับชำระเงินค่าต่อภาษี
 • ปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
 • ออกหนังสือแจ้งกรมธรรม์หมดอายุ
 • รายงานต่างๆ

Download รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมที่นี่ Car Insurance

Download คู่มือการใช้งาน Usermanual